Ιουνιαν...Επίσημοι Εν Τοι̂ς Αποστόλοις: A Re-Examination of Romans 16.7 in Light of Primary Source Materials

Bibliographic Entry

Belleville, Linda L. “Ιουνιαν...Επίσημοι Εν Τοι̂ς Αποστόλοις: A Re-Examination of Romans 16.7 in Light of Primary Source Materials.” New Testament Studies 51, no. 2 (2005): 231–49.

Help us grow the library

Did you come across a resource that is not in our library? Send us the information and we will consider adding it!

Submit an entry